AKTUALNOŚCI
                O NAS
                WŁADZE FUNDACJI
                STATUT
                CELE I ZADANIA
                KONTAKT

WYCIĄG ZE STATUTU

Fundacji Museion

 

§ 1.Postanowienia ogólne

 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2.  Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych.

 

§ 4. 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagroda- mi i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 8. Majątek i dochody Fundacji

2. Fundusz założycielski jest tzw. kapitałem wieczystym, który stanowi podstawę ekonomiczną Fundacji. Do kwoty 1.000.000 (jednego miliona) złotych odsetki z kapitału wieczystego nie mogą być użyte na bieżące utrzymanie Fundacji.

3. Po przekroczeniu pułapu w/w kwoty Fundacja może korzystać z odsetek w następujący sposób: od 100 % kwoty odsetek należy odjąć poziom inflacji z roku poprzedniego oraz jedną trzecią z sumy odsetek. Suma poziomu inflacji i 30 % odsetek dalej zasila kapitał wieczysty. Nie stosuje się wypłaty żadnej kwoty pochodzącej z odsetek w przypadku inflacji wyższej niż wysokość odsetek.

 

§ 9. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji.

 

§ 10. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

1. w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji,

2. w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 11. Władze Fundacji.

1. Władzami fundacji są:

a)      Rada Fundacji,

b)      Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

§ 12. Rada Fundacji:

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym,

2. Rada Fundacji może się składać od jednej do pięciu członków,

3. w skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator,

4. członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada,

5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów (50 % plus jeden) przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji,

6. członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady,

7. nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją,

8. Rada może być jednoosobowa lub wieloosobowa. W przypadku Rady wieloosobowej Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator. Jednoosobowa Rada lub przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady,

9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku,

10. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub jednoosobowa Rada z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie,

11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – jednoosobowo lub zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 13. Do zadań Rady należy w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

6. nadzór nad działalnością Fundacji,

7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 14. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 15. Zarząd Fundacji:

 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, przy czym pierwszy skład zarządu powołuje Fundator,

2. funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję,

3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu,

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady,

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,

8. o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu,

9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

10. Zarząd co roku, do dnia 31 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 16. Sposób Reprezentacji.

 

W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 100.000 (sto tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

§ 17. Zmiana Statutu.

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów do realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

§ 18. Połączenie z inną fundacją:

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów,

2. połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 19. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 20. Likwidacja Fundacji:

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,

2. likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 21. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.