AKTUALNOŚCI
                O NAS
                WŁADZE FUNDACJI
                STATUT
                CELE I ZADANIA
                KONTAKT

Celami Fundacji są:

a) wspieranie rozwoju nauki i oświaty,

b) działalność w dziedzinie kultury i sztuki,

c) działalność w dziedzinie opieki nad pamiątkami przeszłości i zabytkami oraz ich konserwacją (dotyczy zarówno zabytków ruchomych jak i nieruchomych),

d) upowszechnianie wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego.

które Fundacja realizuje poprzez:

a. powołanie ośrodka dokumentacji przeszłości dziedzictwa historycznego i literackiego,

b. gromadzenie, archiwizowanie, opracowywanie materiałów archiwalnych, bibliotecznych, zabytkowych i innych,

c. tworzenie informacyjnych, naukowych baz danych,

d. opieką nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi,

e. upowszechnianie wiedzy w oparciu o własny zasób archiwalno-biblioteczny oraz we współpracy z innymi ośrodkami,

f. popularyzację wiedzy we własnych wydawnictwach oraz w lokalnych mediach,

g. działalność badawczą, edukacyjną i wydawniczą.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może: wspierać działalność innych organizacji, instytucji i osób, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.